Regulamin serwisu Strefasaun.pl

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – Szymon Konicki, prowadzący działalność gospodarczą Stalkon Szymon Konicki, NIP 7343312760.
 2. Konto – konto w Serwisie dla Użytkownika Zarejestrowanego. Konto jest zbiorem danych użytkownika oraz informacji o jego/jej działaniach podejmowanych w ramach Serwisu.
 3. Saunarium – obiekt, o którym informacje dostępne są w Serwisie.
 4. Wydarzenie – wydarzenie, o którym informacje dostępne są w Serwisie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://strefasaun.pl/regulamin/.
 6. Polityka prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem https://strefasaun.pl/polityka-prywatnosci/.
 7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://strefasaun.pl.
 8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu.
 9. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.
 10. Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna lub osoba prawna , która posiada Konto w Serwisie; jeśli w Regulaminie mowa jest o Użytkowniku, dotyczy to również Użytkownika Zarejestrowanego.
 11. Umowy o Prowadzeniu Konta - umowa opisana w §5 pkt. 4.
 12. Usługi Użytkownika Zarejestrowanego - Usługi opisane w §3 pkt. 2.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Administrator udostępnia Serwis, za pośrednictwem którego świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Regulamin określa:
  • zasady korzystania z Serwisu;
  • prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu.
 3. Serwis dostępny jest publicznie. Korzystanie z Serwisu możliwe jest bez rejestracji Konta, za wyjątkiem Usług Użytkownika Zarejestrowanego
 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik Zarejestrowany zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies;
  • konto poczty e-mail.
 6. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

 

§ 3 Usługi Serwisu

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
  • przeglądania zawartości Serwisu;
  • założenia Konta w Serwisie.
 2. Za pomocą Serwisu Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość korzystania z następujących Usług:
  • dodawania i modyfikowania danych przypisanych do Konta: nazwa użytkownika, hasło;
  • przeglądania zawartości Serwisu;
  • dodawania i edytowania Saunariów;
  • dodawania i edytowania Wydarzeń;
  • dodawania i edytowania komentarzy na temat Saunariów wraz z ich ocenami.

 

§ 4 Zawartość Serwisu

 1. Serwis zawiera informacje o Saunariach i Wydarzeniach dostępnych w całej Polsce.
 2. Każde Saunarium oraz Wydarzenie prezentowane jest na oddzielnej podstronie Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wyświetlenie nieprawdziwych danych dotyczących Saunarium lub Wydarzenia jeśli te dane zostały przesłane przez Użytkownika Zarejestrowanego. Użytkownik Zarejestrowany ma obowiązek zweryfikowania wszelkich informacji na temat Saunarium oraz Wydarzenia zanim prześle je za pomocą formularza dodawania lub edycji danych Saunarium oraz Wydarzenia.

 

§ 5 Konto

 1. W celu założenia Konta, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://strefasaun.pl/account/register oraz kliknąć w link „Zarejestruj”, a następnie kliknąć w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zakładając konto użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 3. Założenie Konta w Serwisie możliwe jest również przy wykorzystaniu istniejącego konta w serwisie Facebook lub Google. W takiej sytuacji, Użytkownik klika w przycisk „Zaloguj się przez Facebook” lub "Zaloguj się przez Google".
 4. Z chwilą założenia Konta, między Użytkownikiem a Administratorem dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzeniu Konta, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać Konto Użytkownika w Serwisie, a Użytkownik korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Umowa o Prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w dowolnym momencie poprzez wysłanie Administratorowi (kontakt@strefasaun.pl) wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta z Serwisu. Wiadomość e-mail musi być wysłana z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
 6. Administrator może bez powiadamiania Użytkownika Zarejestrowanego zablokować jego Konto. Jeśli konto zostanie zablokowane przez Administratora Użytkownik Zarejestrowany nie będzie mógł korzystać z Usług Użytkownika Zarejestrowanego.
 7. Użytkownik loguje się do Konta, podając adres e-mail przypisany do Konta (podany w formularzu rejestracyjnym) oraz zdefiniowane przez siebie hasło. Jeśli Użytkownik założył Konto przy wykorzystaniu swojego konta w serwisie Facebook lub Google, może zalogować się do Konta również przy wykorzystaniu swojego konta Facebook lub Google.
 8. Logując się do Konta, Użytkownik uzyskuje dostęp do panelu zarządzania Kontem z poziomu którego może korzystać z Usług Użytkownika Zarejestrowanego.
 9. Z chwilą założenia Konta przy wykorzystaniu swojego konta w serwisie Facebook lub Google mechanizm serwisu ustawi nazwę użytkownika jako imię i nazwisko zapisane w profilu użytkownika w serwisie Facebook lub Google.
 10. Dodając dane do Konta, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych danych w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.

 

§ 6 Komentarze i oceny

 1. Użytkownik Zarejestrowany może komentować Saunaria.
 2. Komentarze można dodawać z poziomu podstron Serwisu prezentujących poszczególne Saunaria.
 3. Dodając komentarz można również ocenić Saunarium, uwzględniając następujące kryteria: ogólna ocena, obsługa, czystość, cisza. Oceny przyznawane są w skali od 1 do 5. Ocenić również można w jakim stopniu w Saunarium przestrzegana jest poprawna kultura saunowania.
 4. Dodając komentarz, Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że jest uprawniony do rozpowszechniania treści wchodzących w skład komentarza i udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie komentarza w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.
 5. Zakazane jest dodawanie komentarzy naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności komentarzy nierzetelnych, nieprawdziwych, oczerniających, zniesławiających, obraźliwych, nawołujących do agresji i nienawiści, dyskryminujących.
 6. Administrator może bez powiadamiania Użytkownika Zarejestrowanego ukryć jego komentarz oraz oceny.
 7. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany stwierdzi, że dostępny w Serwisie komentarz narusza Regulamin, może zgłosić ten fakt Administratorowi.

 

§ 7 Saunaria i wydarzenia

 1. Użytkownik Zarejestrowany może dodawać i edytować dodane przez siebie Saunaria oraz Wydarzenia wypełniając odpowiedni formularz.
 2. Dodane przez Użytkownika Zarejestrowanego Saunaria oraz Wydarzenia wymagają akceptacji Administratora zanim będą one widoczne w Serwisie.
 3. Administrator może bez powiadamiania użytkownika ukryć Saunarium lub Wydarzenie.
 4. Dodając Saunarium lub Wydarzenie, Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że jest uprawniony do rozpowszechniania takich informacji oraz materiałów, w tym zdjęć, przesłanych w formularzu i udziela również Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie komentarza w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.
 5. Dodając Saunarium lub Wydarzenie, Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że wszelkie przesłane w formularzu informacje są prawdziwe.
 6. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany stwierdzi, że dostępne w Serwisie informacje są nieprawdziwe, lub wykorzystane bez odpowiedniej licencji, może zgłosić ten fakt Administratorowi.

 

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://strefasaun.pl/privacy-policy/

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie, jeżeli nie wiedział o ich bezprawnym charakterze, a w razie powzięcia wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze, jeżeli niezwłocznie uniemożliwił dostęp do nich.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta.

 

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@strefasaun.pl.